Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Redstone Corporate Consultıng Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi (“Tacirsoft”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri

Kişisel veri, KVKK Kapsamında, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Özel Nitelikli Kişisel Veriler ise, Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kişisel Veri kavramı, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kişisel verileriniz yönünden Veri Sorumlusu, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 479727 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0734249457100001 MERSİS no.lu, şirket merkezi Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç Kuleleri No:2/A D.13 Çankaya, Ankara adresinde faaliyet gösteren Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’dir. KVKK kapsamında kişisel verileriniz Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

KVKK’nın m.5/f.2 ve m.6/f.3 hükümleri çerçevesinde; kişisel verilerinizi, genel kural olarak, açık rızanıza istinaden işlemekteyiz.
Ancak, aşağıda belirtilen, KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde, açık rızanız olmaksızın da, kişisel verileriniz işlenebilmektedir:
a) Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (e-fatura, e-arşiv, vergi, borçlar kanunu, tüketici kanunu, ticaret kanunu gibi mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin ifasında),
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla amacıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (örneğin; abonelik sözleşmesi),
ç) Sitemizde sunulan hizmete yönelik soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
d) Satış ve satış sonrası hizmetlere dair kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler yoluyla bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla,
e) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla; çağrı merkezi hizmet kalitesinin kontrolü/ölçülmesi, güvenliğinizin sağlanması, ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi, çözümlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla;
kişisel verilerinizi işleyebiliriz.
Ayrıca, tarafınızca alenileştirilen kişisel verilerin de işlenmesi açık rızanızı gerektirmemektedir.
Yukarıdaki belirtilen mecra ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın m.5/f.1 ve m.6/f.2 hükümleri kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:
a) Satış, tele-satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,
b) İnternet sitesini ziyaretiniz sırasında kişiye özel içerik sağlanması amacıyla işlenmesi,
c) İnternet reklamcılığı, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,
ç) Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması,
d) Elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları v.s.) gönderilmesi,
e) Hediye, promosyon, dergi ve sair süreli yayın gönderimi,
f) Kurumsal iletişim ve etkinlik kapsamında organizasyon düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, çalıştay, kongre, sempozyum, toplantı düzenlenmesi ve katılım bildirimi,

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve/veya Paylaşılması

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri kapsamında, Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’nin pay sahipleriyle, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları aktarılabilmektedir. Bu manada, kişisel verileriniz:
a) KVKK’nın m.5/f.2 ve m.6/f.3 hükümleri kapsamında belirlenen amaçların varlığında, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Şirketler, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara aktarılabilmektedir;
b) KVKK’nın m.5/f.1 ve m.6/f.2 hükümleri kapsamında; yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, açık rızanızın alınması şartıyla, pazarlama şirketleri, şirketler, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalara açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Sebepleri

Tacirsoft, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun hareket etmekte; kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve hukuka aykırı şekilde kullanımının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Kişisel Verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza “https://www.tacirsoft.com.tr” sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel veri işlemeleri KVKK, ilgili mevzuat ve Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun surette gerçekleştirilmektedir.
KVKK hükümleri gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla kişisel verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK’nın m.5/f.1-2, m.6/f.2-3 hükümleri kapsamında işlemekteyiz:
a) www.tacirsoft.com.tr alan adlı internet sitemiz (“internet sitesi”) üzerinden, otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak, Abone Olma bölümü, İletişim Formu bölümü, cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler yoluyla edinilen kişisel verileriniz,
b) Muhtelif sosyal medya mecraları üzerinde Tacirsoft adına işletilen hesaplar kanalıyla edinilen kişisel verileriniz,
c) Tacirsoft tarafından yönetilen veya ileride yönetilecek olan çağrı merkezi vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz,
ç) Tacirsoft tarafından kurulan ve yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz,
d) Tacirsoft adına faaliyette bulunan ve satış ve pazarlama ağında görev alan çalışanlarımız tarafından sözlü, yazılı veya elektronik olarak edinilen kişisel verileriniz,
e) E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, Tacirsoft faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (SMS), multi medya mesajları (MMS) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz,
f) Tacirsoft’a ait veya Tacirsoft bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm hizmet satış ve pazarlama ağı ve yine hizmet satışı sonrası hizmetler ağı kanalıyla, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak edinilen kişisel verileriniz,
g) Tacirsoft’un hizmet verdiği yahut hizmet aldığı şirketler, iş ortakları, firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz,
ğ) Tarafınızca internet siteniz, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak edinilen kişisel verileriniz.

6. KVKK Kapsamında Yasal Haklarınız

KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi, internet sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.
Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Taleplerin Tacirsoft tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından talep edilebilir.

7. İletişim Bilgileri

Ticaret Unvanı : Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi

İşletme Adı : Altaş Consulting Company

Merkez Adresi : Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç Kuleleri No:2/A D.13 Çankaya, Ankara

Telefon: (312) 911 63 39

Fax :(850) 522 34 03

E-mail: info@altaslar.com